gestiondelestado

สังคมไทย ในปัจจุบัน มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น covid -19 เคนมผง ฯลฯ ทำให้คนไทย มีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่มากขึ้น และทำให้การเป็นอยู่ การใช้ชีวิตของคนไทยสมัยนี้ต้องระวังมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระเเวงในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการคิด การทำอะไรก็ตาม